Багалы механизмнін коптеген кемшіліктері бола турып,бір гана артыкшылыгы бар.Ол:

  • Сураныс колемін аныктауда
  • Экономиканын туракты дамуында.
  • Ресурстардын тиімді болінуінде
  • Табыстардын тепе-тендік болінуінде
  • Нарыктын барлык агенттеріне жеке еркіндік усынуында.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.