Маркетинг стратегиясын дайындау тарауы:

  • барлыгы дурыс емес;
  • толык жауапкершiлiк ассортиментiнiн тарауы;
  • нарык тутынушылары жане баска нарыктык факторлар;
  • маркетинг мумкiндiктерiн жане кездесетiн маселелердi аныктайды;
  • максатты нарыкты тауарга калай кызыктыруын, онын кажетiн канагаттандыруын аныктайды;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.