Тауарлы ондіріс – бул:

  • Жарменкеге шыгару;
  • Енбек онімдерін нарыкка тусетін айырбас ушін ондіру;
  • Ондірілген енбек онімдерін жумысшы куші иелері иемденеді;
  • Ондірілген енбек онімдерін ондіріс куралдарынын иесі иеленеді;
  • Енбек онімдері оз кажеттіліктерін канагаттандыру ушін колданылады;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.