Дифференциалды рентанын пайда болу себебi:

  • Жердiн шектiлiгi
  • Абсалюттi рента.
  • Жерге деген меншiк монополиясы.
  • Шаруашылыктын объектiсi ретiнде жерге монополия.
  • Жердiн орналасуы жане ар турлi кундылыктын болуы.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.