Ўйым белгілі бір колемде эксплутациялайтын бірігіп баќыланатын активтерді таратуга руќсат алды. Ќайсысына ?

  • Саудада
  • Ортаќ тагамдану
  • Женіл онеркасібінде
  • Химия онеркасібінде
  • Тауда ондірілетін онеркасіпке

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.