Жиынтык улттык онiм (ЖУО) - бул:

  • осы ел тургындарынын барлык жеке дара табыстары;
  • елде ондiрiлген барлык товарлар мен кызметтердiн жиынтыгы.
  • осы елде ондiрiлген товарлар мен кызметтердiн жалпы нарыктык куны минус амортизация;
  • осы елдiн аумагында орналаскан барлык касiпорындар мен фирмалардын ондiрген товарлары мен кызметтерiнiн жалпы колемiнiн нарыктык куны;
  • оз елiнде жане шетелдерде орналаскан касiпорындар мен фирмалардын ондiрiп шыгарган барлык дайын онiмдерi мен кызметтерiнiн жалпы нарыктык куны;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.