Сату кґлемі / ќызметкерлердіѕ жылдыќ орташа саны – бўл

  • дўрыс жауабы жоќ
  • бір жўмыс істеушіге шаќќандаєы сату кґлемін табу;
  • бір жўмыс істеушіні ўстау їшін кеткен шыєындарды табу;
  • бір жўмыс істеушіге негізгі ќызметтен тїскен пайданы табу.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.