Баяу агымды инфляция:

  • жиынтык сураныстын ыкпалымен дамиды.
  • ондірістін токырау жагдайына сипаты.
  • усыныс жагындагы инфляция турлерінін біріне жатуы мумкін.
  • ауыткуы мумкін жане болжауга келмейтін денгейімен сипатталады.
  • негізгі нарык агенттіктері бейімделетін инфляциянын кутілген каркынын білдіреді.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.