Сураныс негiзiнде баганы есептеу:

  • шыгын колемi;
  • бага саясатынын максаты;
  • бага саясатын реттейтiн зандылыктар;
  • бул адiс тутынушылар суранысынын кажеттiлiгiн толык зерттеуден турады;
  • бул адiс тауарга кеткен озiндiк кун шыгындарынан жане косымша кун сомасынан куралады;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.