Кандай багалык емес фактор жиынтык сураныс кисыгын солга жылжытады:

  • тутынушы табысынын осуi
  • ресурстарга баганын осуi
  • салык денгейiнiн томендеуi.
  • мемлекеттiк шыгындардын томендеуi
  • тутынушылардын болашакка дегенжаксы козкарасы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.