Озiндiк кун принципi деп ненi айтамыз?

  • олшенiп,танылган табыс колемiн корсетудi озiндiк кун деймiз;
  • уйымдар меншiгiндегi есеп регистрларына бастапкы кунымен жазылган каражаттардын кунын - озiндiк кун деп атаймыз;
  • бухгалтерлiк есеп жуйесiндегi табыстар мен пайданы, шыгындар мен активтер сомасын жыл iшiнде реттеп отыру адiсiн озiндiк кун деймiз.
  • белгiлi бiр кужаттарга жазылган, мунын негiзiнде онiмдердiн белгiлi бiр колемiн ондiруге жумсалган шыгындар сомасын озiндiк кун деймiз;
  • уйымдар активтердiн белгiлi бiр турлерiн (ресурстарды) сатып алган, ондiрген кезде буларды сатып алуга немесе ондiруге жумсалган бухгалтерлiк корытынды есепте корсетiлген шыгындар сомасын активтердiн озiндiк куны деп атайды;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.