Астыкты немесе ауыл шаруашылыгынын баска онiмдерiн дайындаушы уйымдарга, диiрменге немесе сатып алушыларга жонелту кезiнде кандай кужат улгiлерi расiмделедi?

  • шыгыс ордер;
  • берiлген талондарды тiркеу журналы;
  • онiмдердi жонелту бойынша кужаттардын тiркемесi.
  • астыктын жане баска да онiмдердiн козгалысы ведомостiсi;
  • тауарлык-транспорттык жуккагазы, жук автоколiгiнiн жол кагазы, немесе шот фактура;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.