¤ндіріс процесінде ењбек негізінен мынадай ќызмет атќарады

  • ќисынды ойлау
  • барлыѓы д±рыс.
  • баќылау-басќару
  • энергетикалыќ, технологиялыќ

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.