Егер когамдагы ондiрiс ресурстарынын колемi оссе,онда,

  • жеке табыс оседi
  • жумыссыздык денгейi азаяды
  • ондiрiс технологиясы жаксарады
  • омiр суру денгейiнiн стандарты жогарылайды
  • экономиканын тауарлар мен кызметтердi ондiру мумкiндiгi оседi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.