Аутентификация – бул

  • сатып алушынын банктегi шотын тексеру.
  • Келiсiм туралы акпарат бутiндей сакталуы
  • Толемге катысушы баска жактын тулгасын куэландыру
  • Интернет желiсiне урылардын(хакерлердiн) ену жолына кедергiлер жасау

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.