Їздіксіздік принципініѕ мјнісі- бўл:

  • кјсіпорын ўзаќ жылдар бойы ќызметін жасауы керек.
  • барлыќ щаруашылыќ операциялары міндетті тїрде тіркеледі
  • барлыќ щаруашылыќ операциялары міндетті тїрде белгілі бір кезеѕге тиісті болады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.