№ 3 ХБЕС ќалай аталады ?

  • ќаржылыќ есеп беруді усыну
  • тауарлы-материалдык кундылыќтар
  • есептік мерзімнен кейінгі окигалар
  • компанияларды біріктіру ушін ЌЕХС ќолдану
  • минерналдыќ ресурстарды барлау жане багалау

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.