Жарнама тауар козгалысы:

  • барлыгы дурыс емес;
  • онiмдi ондiруге тиiмсiз болган жагдай;
  • когаммен байланыс куралы аркылы онiмдi откiзуден турады
  • келiп тускен пайданын колемiн максималды денгейге жеткiзу;
  • оз онiмiн сататын ондiрушiден, онiм сататын делдалдардан жане тутынушыдан турады;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.