Барлык популяция тан белгiсi болатын, бiрак жогары дарежеде бiрлесе алатын жане санын оздiгiнен реттеу кабiлетi бар топтын касиетi калай аталады

  • Реттеу
  • Эффект
  • Элиминация
  • Поли морфизм
  • Биотикалык потенциал

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.