Жалпы фирма жагдайын талдау:

  • фирманын сырткы мумкiндiктерiн талдау
  • фирма максатын орындау натижесiнде тутынушылар тобынын кызметтерi;
  • фирма курамындагы белгiлi нарыкка арекетiн шогырландырып , iс-кимылын жургiзетiн тауелсiз фирма;
  • маркетинг мумкiндiктерiн жане кездесетiн маселелердi аныктайды; нарык тутынушылары жане баска нарыктык факторлар;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.