Кјсіпорын ќызметініѕ ............ ґндірістіѕ нјтижелерін шыєындар мен ќолданылєан ресурстарды салыстыру жолымен ґлшенеді.

  • тиімділігі;
  • тўраќтылыєы;
  • тґлем ќабілеттілігі
  • іскерлік белсенділігі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.