Мекемеге «дал уакытында» сатып алу кандай тиiмдiлiк бередi?

  • алынган тауарлардын саны мен сапасын сатып алушалардын коп тексермеуiне алып келедi
  • жабдыктаушыларга толем ар жеткiзу колемiне емес, жеткiзу сериясына байланысты толенедi
  • ар тауар турi бойынша келiсiм уакытын кыскартумен катар жабдыктаушылар санынын кыскаруына алып келедi
  • ар операция бойынша аз кужаттармен жумыс iстеп, жабдыктаушылармен узак мерзiмдi келiсiмге отыруга алып келедi
  • материалдардын орнын ауыстыруда, босалкыларга капитал салымында жане материалдарды жонелту бойынша кужаттарды жургiзуде айтарлыктай унемдеуге алып келедi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.