Информациялык когамга не кауiптi тенденция болып табылмайды:

  • Информацияны богелмей алу мумкiншiлiгi.
  • Информациялык технологияны камту бойынша курделiлiгi.
  • Букаралык акпараттык куралдын когамга оспелi тигiзетiн асерi.
  • Информациялык технологияны адамдардын жеке омiрiне терен енгiзу.
  • Информациялык технология аркылы адамдардын жеке омiрiне асерiн тигiзу.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.