Ондірістін шектеулігі дегеніміз:

  • тауарлар колемінін улгаюы
  • когамдык шыгындардын томендеуі
  • ресурстар тек кана тутыну заттар ондірісіне жумсалады
  • ресурстар ондіріс курал-жабдыктарын ондіруге жетпейді
  • олардын комегімен барлык кажеттіліктерді бір уакытта жане толык канагаттандыру мумкін емес

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.