Негiзгi куралдардын баланстык куны дегенiмiз не?

  • бул бастапкы кун;
  • бул агымдагы куны;
  • бул калпына келтiру куны;
  • бул тозу сомасын алып тастагандагы откiзу куны;
  • бул жинакталган тозу сомасын алып тастагандагы негiзгi куралдардын бастапкы немесе агымдагы кун;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.