Томендегілердін ќайсысы байланысты тараптар болып табылады ?

  • еншілес касіпорындар
  • барлыќ жауаптар дўрыс
  • байланысты касіпорындар
  • ќаржылыќ кґмек кґрсететін банктер
  • директорлар кенесі мушелері, манызды клиенттер жане жабдыќтаушылар, орындаушы директорлар кенесінін мушелері болып табылатын жеке тулгалар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.