келтiрiлген корсетiкштердiн кайсысы баскару функциясына жатады? 1.жоспарлау 2.бакылау мен реттеу 3.бюджеттеу 4.уйымдастырушылык жумыс 5.смета куру 6.iскерлiк байланыс 7.ынталандыру

  • 1, 2, 3, 5, 7
  • 1, 2, 4, 6, 7
  • 1, 3, 4, 5, 6
  • 1, 4, 5, 6, 7
  • 2, 3, 4, 6, 7

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.