Акша саясаты-бул:

  • Бюджеттiк саясат.
  • Эмиссиялык iс арекет озгерту аркылы жиынтык суранысты реттеуге багытталган саясат.
  • Табиги ресурстарга, жерге, уйге, ондiрiс курал-жабдыктарына мешiк формасын озгерту процесi.
  • Елдi барлык енбекке жарамды халыктын жумыска деген суранысын камтамасыз ету ушiн жеткшiктi жумыс орнынын болуы.
  • Толык жумыспен камтуга жету, ЖУО-нiн колемiн оcipy, инфляцияны томен денгейде устап туру максатымен елде экономикалык жагдайга бакылау жасау ушiн жасайтын укiмет iс-арекетi.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.