Откiзу каналы дегенiмiз:

  • тiкелей тауар козгалысы;
  • бiрнеше арналардын тогысуы
  • тауар арысындагы айырмашылыктар;
  • тутынушылардын ондiрушiлермен карым-катынасы;
  • ондiрушiлерден тутынушыларга дейiнгi тутынушылардын жылжуын камтамасыз ететiн элементтер;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.