Сураныстын ерекшелігі неде?

  • Операцияларды автоматтандырады
  • Арнаулы безендіру элементтері бар
  • Маліметтер базасынын курылымын аныктайды
  • Негізгі кестелерден маліметтердін негізінде уакытша корытынды кесте курады
  • Колданушыга тек толтыруга руксат етілген арктерді толтыру куралдарын усынады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.