Табигатты коргау дегенiмiз:

  • Коршаган ортанын тазалыгын айтамыз.
  • Экологиялык системада тепе-тендiктi сактау.
  • Биосфера мен атмосфераны ластанудан коргау.
  • Тазалагыш аппараттарды колдана отырьш коршаган ортаны коргау.
  • Коршаган ортаны ластанудан коргауга арналган жумыстар жиынтыгы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.