Толем балансынын тапшылыгын томендету максатында Казакстан сырткы саудага бакылау орнатуга шешiм кабылдайды. Кыска мерзiмдi кезенде осындай саясаттын натижелерi:

  • Казакстандык экспортты томендетедi.
  • Экономика осуiнiн каркынын томендетедi.
  • Мемлекетте инфляция денгейiн томендетедi.
  • Мемлекетте жумысбастылык денгейiн томендетедi.
  • Казакстанда тауар жане кызмет корсету импортын томендетедi.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.