«Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiн толенуге тиiстi счеттары» баланстын кай болiмiнде корсетiлдi?

  • «Капитал» болiмiнде.
  • Активтiн бiрiншi болiмiнде;
  • Капитал жане мiндеттемелер болiмiнде;
  • Баланстын активiнiн «Узак мерзiмдi активтерiнде»;
  • Баланстын активiндегi «Беренгектердiн кыска мерзiмдi карыздарында»;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.