Макроэкономикалык модель (улгi) – бул

  • Ар турлi экономикалык кубылыстар мен процестердiн жеке шешiмдерiн аныктау
  • Ар турлi экономикалык кубылыстардын баска гылымдармен айырмашылыгын аныктау
  • Ар турлi экономикалык процестердiн экологиялык гылыммен озара байланысын аныктау
  • Ар турлi экономикалык кубылыстар мен процестердiн функциялык озара байланыстарын аныктау
  • Ар турлi экономикалык кубылыстар мен процестердiн функциялык емес озара байланыстарын аныктау.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.