Бага саясатынын пайдага негiзделген максаты:

  • барлыгы дурыс емес;
  • тауар арысындагы айырмашылыктар;
  • тауарды нарык жагдайында сынактан откiзу;
  • келiп тускен пайданын колемiн максималды денгейге жеткiзу;
  • жана тауарга тиiмдi бага денгейiн тагайындау, нарык позициясын ныгайту;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.