Алынуѓа тиісті шоттар

  • тауарларды орнына дейін жеткізі жµнінідегі сатушыныњ жазбаша сенім білдіруі
  • сатылѓан тауарлар мен ќызметтер ‰шін сатып алушыныњ тµлеуге тиісті ауызша міндеттемесі
  • сатылѓан тауарлар мен ќызметтер ‰шін сатушыныњ ќ±жаттарды беру жµнінідегі ауызша сенімі
  • сатылѓан таурлар мен ќызметтер ‰шін сатушыныњ тµлнген аќша сомасын ќайтару жµніндегі ауызша сенімі
  • сатылѓан тауарлар мен ќызмттер ‰шін екі жаќтыњ тµлеу жµніндегі жєне ќ±жаттарды беру жµнінідегі ауызша келісімі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.