Томендегi тусiнiктердiн кайсысы экономикалык теория панiнiн аныктамасына катысты емес?

  • Ресурстарды тимдi колдану. :
  • Шектелмеген ондiрiстiк ресурстар.
  • Экономикалык корлардын шектеулiлiгi.
  • Материялдык жане рухани кажеттiлiктер
  • Кажеттiлiктердi максималды канагаттандыру

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.