Есеп малiметтерiн жазу урдiсiнiн турлерiне карай регистрлар:

  • бiр реттiк жане жинактаушы.
  • синтетикалык жане аналитикалык;
  • растаушы,уйымдастырушы,жинактаушы,киыстырушы;
  • бухгалтерлiк расiмдеушi,растаушы жане амiршiлiк етушi;
  • жалгастырушы,жуйелеп жазушы жане киыстырушы болып классификацияланады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.