BIOS (енгiзу-шыгару базалык жуйесi) негiзгi кызметi – бул:

  • Компьютер корларын улестiру.
  • Артурлi курылгылар арекеттестiгiн камтамасыз ету.
  • Адаммен компьютер арасында диалогтык камтамасыз ету.
  • Акпаратты узак мерзiмге, тiптi компьютер сондiрiлгенде сактау.
  • Компьютерлiк жуйенiн курамын жане жумыс iстеу кабiлетiн тексеру жане клавиатурамен, монитормен, катты дискiмен жане иiлгiш диск жургiзушiмен байланысты камтамасыз ету.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.